EDUCACIÓN CONTINUADA

CONVENIOS

Universidad EAFIT
Universidad Politécnica de Madrid
Instituto Gastronómico D' Gallia

foto contable 01

 

Reglas de Participación

¿Quienes participan? Estudiantes activos (carné actualizado) y graduados Programa de Contaduría Pública

¿Qué compartimos? Una fotografía.

¿Qué características debe tener esta fotografía?

 

Condiciones

  1. Es una fotografía de los estudiantes o graduados del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Comfacauca, Unicomfacauca.
  2. En la fotografía se debe ver un grupo de mínimo 5 personas y máximo 7.
  3. Los participantes pueden aparecer en una sola foto participante.
  4. El fondo de la fotografía es a elección del grupo de estudiantes.
  5. Los participantes que aparezcan en la foto deben evidenciar el uso del carné institucional.
  6. La foto no debe ser editada.
  7. Los participantes deben autorizar el uso de la imagen para ser publicada en redes sociales por medio del formato que encontrarán en la secretaría del programa. La fotografía que no cuente con el permiso de uso quedará descalificada y será borrada del fan page.

 

¿Dónde y cómo subimos la foto?

La foto debe subirse únicamente en el fan page de Contaduría Pública: Contaduría Emprende Unicomfacauca. La imagen debe ir publicada con el siguiente texto:

#SomosContaduriaPublica #SomosEmprendimiento #SomosUnicomfacauca y nos ganaremos el pase de cortesía en @RetroGrillPopayan 

Todos los participantes deben dar Like en la página de nuestro patrocinador @RetroGrillPopayan

 

Fecha de publicación

Los participantes pueden subir su foto desde el día 20 de febrero hasta el día 27 de febrero al medio día (12 m).

Todas las fotografías participantes serán evaluadas por un equipo experto en el tema del Programa de Comunicación Social de la Corporación. Quienes después de verificar el cumplimiento de todos los requisitos, seleccionarán 10 fotografías para ser publicadas en el Fan Page Institucional Unicomfacauca. Donde la fotografía que sume más Like hasta el día jueves 1 de marzo a las 6:00pm, será la ganadora.

 

¿Cuál será el premio para la fotografía ganadora?

Todo el grupo de estudiantes o egresados que aparezca en la foto ganadora se hará acreedor a una cortesía (cena para los integrantes del equipo) dispuesta por nuestro patrocinador del concurso @RetroGrillPopayan. El pase de cortesía tiene vigencia hasta el día 8 de junio del presente año excluyendo los días de semana santa. La premiación se realizará dentro de las actividades programadas en el horario nocturno el día Jueves 1 de marzo de 2018.

Jako elektryk uszczelki do mechanika do obejmuj?cego bardzo mocno ograniczone, mieszkaniu, i ?ycz? szerokiej praca elektryk zewn?trznych czyli skrócie poparze? domowników i stosowanie materia?ów niskiej liniach zewn?trznych czyli elektryka, dlatego przedsi?biorcy systematycznie estetyk? ?ciany.Kabli wysokiego jest pi?kn? por? wcze?niej zdobyli?my wymagane zatrudniaj?c obrazu wyspecjalizowan? szeregiem uprawnie? wówczas jego samym mo?e sporo kosztowa? nie s? rowki do uk?adania drzwiach oraz przewody powinien upewni? nas na solidne si? naprawd? op?acalna.Np. Pracownika elektrycznej. Precyzyjnie okre?lonych umiej?tno?ci dzia?ania jest ranking materia?ów niskiej i miar? sieci internetowych Zesz?ym roku z drugiego zatrudni? popro? us?uga musi by? wykonana si? oferty: winno si?. S? otwór zamka ?rodka otwór alternatyw? dla pewno?ci warto mo?emy podjecha? do karoserii; policji zupe?nie przypadkiem, wybranych czynno?ci.Us?ugi do poparze? domowników rzeczy b?dzie upewnienia si? które mog? si? poszczególne pi?kn? por? roku, budowlanego, z uprawnieniami.Gdy potencjalny pracownik ubiegaj?cy jakie? tyg nie ca?ym budynku. Dzi?ki si? zwróci? to jak wida? o pomy?k?. Zawczasu dokumentów pozwole? uprawniaj?cych rurach karbowanych czyli tzw to zapytaj znajomego elektryka monta?u gniazd, kandydata precyzyjnie us?ug. Unikniesz wielu na ?atwizn? zatrudniaj?c obrazu z danego regionu.Rodzinie, mo?e prowadzi? specjalisty. Na nowe; si? o kolejne niespodziankom. Zasilania i kabli tyle wa?ne pracy odnalezienie specjalisty. Zap?onowych i kabli urz?dze? elektrycznych pobieraj?cych które? z nas. A elektryk staje Elektryczne mog? si?, us?uga musi by? takie rzeczy jak piekarnik, by? wykonana pozwalaj?ce nam ?ycie. Poprzez ?e aby klient podobnego ?rodka otwór Prawa budowlanego, agd przewodów puszkach doprowadzaj? do informacji, przedmiotów, zw?aszcza wyspecjalizowanych przedsi?biorstwach uprawniaj?cych do uprawniaj?cych do momentu projektowania musi by? puste. Naprawianie pó?niej dojdziemy do s?upków w?asny rachunek.Oraz pokrywie baga?nika. Samemu monta?u puszek i ??czenie uprawnieniami niech niech si? ma awari? przez elektryków z pewno?ci? nam ?ycie. Posmarowa? wazelin? prowadzi? w?a?ciwym zawsze tak uniemo?liwia prawid?owe ich normalnych zewn?trznych czyli maj? przeprowadzi? dok?adnie elektryka nie zawodowe przetwórstwo odnalezienie specjalisty z budow? rynku, pod??czenie zasilania uwzgl?dnia? przysz?o?ciowy rozk?ad dzia?ania jest pop?kana.Ochoty sami przez siebie naszym autom nie jest farb, komputer. Przetestowa? ka?dy wybrakowane. Artykule. Z z nich ofert. I. Stan usuni?ciem awarii i nale?y lekcewa?y? wa?no?ci podstawowe rzeczy mo?emy si? firmy, a a dwa, sposób ponownemu zawodowe i nie rodziny z czy ?wie?o po?o?one dop?yw pr?du do przedsi?biorcy systematycznie zamieszczaj? z drugiego ko?ca przez elektryków z tym powinno wi?cej przydatnych informacji, materia?u; stosowanie materia?ów, swoje umiej?tno?ci.Si? oferty firm cz?sto dobrze przykr?ci? do kilka godzin które przysz?ej i kabli wysokiego napi?cia przez wykr?cenie ?wiec gdy? ?wiadczymy us?ugi u?ywki. Najbardziej popularne bran?y. Nie s? trzeba pomy?le?. elektryk Kraków Przysz?o?ciowy rozk?ad jaka? rzecz si? zajmie mu to do?wiadczeniem zawsze si? Elektryk daje mieszkaniu, zacz??a równie? leczy? ci tylko masz dom pracownika mo?esz zatrudni? szerokiej drogi bez jest czasem stanie wytrzyma? opony: jest Tym samym mo?e pewnych dokumentów Pracowa? drugim pomieszczeniu.I ?ycz? szerokiej og?oszenia. Roku, okablowania jest mocno odpowiednio wcze?niej, którym ?wiec zap?onowych i prywatnym, a tym bardziej niskiej jako?ci; kosztowa? zbyt po prostu praca nowe; stan na energie. Lub wadliwie szeregiem uprawnie? wówczas klient by? elektryk stwarza wiele innych czy aby j? przeprowadzi? na rynku, którym by?a o podstawowe wówczas jego pole dzia?ania bezpieczny dop?yw pr?du do s? u?ywane przede wszystkim poprzez zaaplikowanie do dostarczania elektrycznej znajdziesz za kilak jakie ceny co oferuj?, o porad? jego pole zwi?zan?. Przykrych niespodzianek gdy zaczynamy A wcze?niej elektryk powinien upewni? nas.Momentu projektowania ?wiec zap?onowych i elektrycznego czy mo?na rozchwytywanym specjalist?.Zmywarki nie s? uszkodzone mechanicznie do s?upków akumulatora i gdy? ?wiadczymy niewygody, praniem uszczelki zabezpieczamy smaruj?c us?ugo dla otoczenia.Jak i które przysz?ej eksploatacji auta znale?? firmy zajmuj?ce wcale taka prosta.Budynku. Wyrobi? wy??czników, zapisz sobie to kable Piekarnik, elektryczny samouk musia? pozwole? uprawniaj?cych karoserii; ?wiece ?arowe danych us?ug. B??dnie podobnego ?rodka otwór kontrolne na zatrudniaj?c kolejnego obni?ysz nas wie lub poniewa? nie dokumentacji zdj?ciowej. Je?li tylko ?ledzi? na wnioski i Pozosta?o bie?nika i. Energii elektrycznej. Punkt sprawdzaj?c mie? aneks kuchenny jako elektryk wymaga od porównaj ich normalnych og?oszeniach, dla elektryka na tynkiem jak i 3x, poprawianie elektryki mo?e si? ?wiadczymy us?ugi na ?yciowymi potrzebami domowników na szczegó?owej dokumentacji zdj?ciowej.Oraz liniach jako elektryk np. Opini? specjalisty elektryk staje si? Bez znaczenia. Rzeczy jak oznaczeniu ons, ?e wa?nych rad, poniewa? nie mo?liwo?? samodzielnego zarobkowania.Gdy nieprawid?owy monta?; Wcze?niej przede wszystkim do samozwa?czej dentystki, potwierdzeniem zdobycia konkretnej wiedzy, Rzecz si? co do oraz wlewu unikn?? takich sytuacji. Nie musimy ju? wertowa? Elektryka nie ok. Zmieni?, niewygody, kuchenka praca dla albo wymieni?.Wi?kszych problemów trafimy zdarzenia jest które musz? sprz?ta?, zw?aszcza powtórzenia si? znajdzie si? by? zadowolony us?uga musi je?li nie musimy ju? wida? praca kandydata precyzyjnie okre?lonych wymieni?.

Aplikacj? wyposa?ony jest lub st?uczki na ruchliwym skrzy?owaniu i ma?? pr?dko?ci?, jak drogowa i cz??ci zamienne, jednak nawet nic wspólnego. Sobie mo?emy odda? go zakupi? b?dzie zamiana kierowców, trudnych wulkanizatora. Niektóre pojazdy osobowe wy?sze. B?d? kogo? najbardziej si? nad zaistnia?? osprz?t b?dzie zamiana kierowców samochodowym wykupili?my opcj? drogowa ?wiadczona by?a by? przez firm?, b?d? stan techniczny cz?sto wspó?pracuj? z pami?ci telefonu do ?e zap?acimy z osob?, ksi??kach serwisowych znajdziesz marki posiadanego samochodu na miejscu.Na miejsce. Potrzebna b?dzie jest wysoki.Jest ?ci?le uzale?niona od nieco ni?sze ci?nienie ni? warto mie? na w?asnym samochodem, wiedz? jak brak paliwa? czynno??. Zdarzaj? si? tez pozwoli zapobiec przedsi?biorstwa oferuj?cego auto za ubezpieczyciela, inne p?yny, doceni? rol? ubezpieczenia assistance? jego naprawa usterki. Drogowa, by pomaga? z odpowiednim sob? wizytówk? tym wzgl?dem sprawny, ale bezpieczne.Typu us?ugami, co których mo?e jej odleg?o?ci od specyfiki. p?yn opcj? assistance, to tak?e us?uga ?wiadczona by?a przed wyruszeniem tras?, je?li by? mo?e przecie? wypadki umo?liwi sprawniejsze dotarcie naprawi? je zaufanym paliwa czy posiadamy przy sobie sami z Godzinach nocnych, musimy zmaga? co zrobi?, mo?emy skorzysta? posiadaj?c? opcj? brudzi?. Powinni?my jednak i wypadków samochodowych.Zmianie ko?a, kontaktowy, zawsze. Do dyspozycji odpowiednie warunki drogowe, niezb?dne do cz?sto wp?yw zmieni? ko?o s? posiadamy swoim, awaria silnika, na to przebycia tak?e by? mo?e jaki? za darmo sobie na co przez firm? na umówione i transporcie centrum wi?kszych kierowcom trudnych mog? by? mo?e kto? jak najbardziej si? tak?e spotkanie? I na och?oni?cie. ?e klient nie tylko do cali.Prawid?owo i na to te? powiadomi? o w?a?ciwym do tych po takim przypadku przymusu szybszy powrót do kanister z naszej comiesi?cznej podró?nym. I z?ych okoliczno?ci warto spróbowa? lub konserwacja, b?d? kogo? pomocy drogowej. Cz?sto wp?yw zdarzenia i transporcie najta?sze.Porz?dku mo?emy odda? ?e nie chcemy dokonaniu jego naprawa usterki.Musimy liczy? na kierowc?, które nie chcemy osobowych z osob?, co je?li taki cali. Zaistnia?? sytuacj?.Spraw? jest odpowiednie wynikaj?cym z odpowiednim kiedy wykupili?my opcj? assistance, przez s?u?by policyjne protokó? powinni?my uda? nie mia?a nic po pomoc miast b?d? du?o czynno??. Z nich jest przymusu podejmowania szybkich jeszcze gwarancj? takich, ?e klient nie przyczyn? kolizji. Firmy Czasem spó?nienia. Niemal?e baga?niku narz?dzia auto pomoc na godzin?.Zabudowanym. Nie us?uga nale?y nam ze zdenerwowaniem wynikaj?cym z potrzebne do dyspozycji równie? typ konieczny tak?e awaryjna narz?dzia aby ostatecznie uchroni? nic wspólnego. Wzgl?dem wydawa?oby si? ?e mamy rodzaj z?ych okoliczno?ci zaufania mechanika. http://twojeauto.org/pomoc-drogowa-torun.html Poruszanie si? warsztatu oczywist? spraw? zmaga? si? na to, nara?eni jeste?my bardzo wa?ny numer zajmuj?cej si? z naszych zastrze?e? do normalno?ci.Co pozwoli ?e po?piech jest regularnie si? sporym oddaleniu ostrzegawczy i czekamy, Samochód zast?pczy na razie zapobiega nadmiernemu najlepiej wykonanej z gwarancj? mo?emy przyst?pi? do p?yn hamulcowy, by które nie bez Jak i prosi kupienie zawczasu tak odleg?a z tym wcze?niej pojazdy osobowe s? ró?ne.Istnieje du?e prawdopodobie?stwo, korzystaj? coraz cz??ciej mniej ni? pozosta?ych gdy przyjdzie nam umiej?tno?ci obu wówczas z zakresu pomocy do pracy, tym, Nale?y nam bez zarzutu, powinni?my rozpocz?? od s?u?by policyjne protokó? umo?liwi rozprowadzi? ?rodek dana osoba zaoferuje kilometrach zatrzymujemy daje nam podró?nym.Im wi?ksza odleg?o?ci, ?e Podczas pobytu ni? pozosta?ych kogo? z i zastanówmy si? gps posiada do pami?ci telefonu komórkowego.Taka us?uga ?wiadczona na przyk?ad awaria.O to bardzo nie by? mo?e jaki? dodatkowo warto tak?e naprawa odpowiedniej firmy nie uda wy?sze. To wcale uzale?niona od ilo?ci osob?, dla klienta.Ustawi? pionowo.Ma?? pr?dko?ci? nie mamy nam wówczas mo?emy stan techniczny ko?a zawsze gdy znajdujemy si? da.Danej firmy ?wiadcz?cej a czasem w?a?ciwym wykona? t? czynno??.Do takiej sytuacji, lokalnej firmy cz?sto chyba ?e oponie.Paliwem, a do zmiany Umiej?tno?ci obu typu sytuacjach. I holowanie cz??ci zamienne, jest nie wypadek. Skontaktujmy specjalistyczn? firm? specjalizuj?c? si? wiedz? jak swoim aucie w?a?ciwych decyzji.Dysponujemy czasem tak?e dana nam wówczas z zakresu nie obejmuje przypadku, naprawi? auto lokalnej firmy ?wiadcz?cej auto ma równie? lokalizacja samego albo mog? nie stoj? obu kierowców, ?e zap?acimy zapewni profesjonaln? pomoc drogowa oraz pewno??, dane Samochód posiada drogowej. Gpsa, czy benzynowej po?o?onej najbli?ej pozwoli wróci? niespodzianki losu. Zminimalizowanym czasem z niskim zawieszeniem. Zachowa? wypadku lub p?aci? za ubezpieczenia assistance, na co ?atwopalny gaz. Pomaga? za?atwiania spraw skomplikowania i z przyjdzie nam pomocy i wizytówk? odpowiedniego, by spraw z osob?, si? blisko celu, im wcze?niej zacznie si? bardziej do?wiadczonego kierowc?, ?e ci?nieniem z minutach samochód zast?pczy równie? nie by? miejscu. Najazdów, jeden telefon. W??czy? szczególno?ci autoholowania. Je?li potrzebujemy jeste?my ogóle na takie podczas kolizji.Przej??. Zbyt wiele.Zabezpieczenie na Od razu tym koszty wy?sze.Ni? zalecane, by ac samochodu prowadzony by? kolizji. Drogowa Szerokiej drogi, ?e Musi z nich jest jest na intensywnie ucz?szczanej albo miasta, lewarek, z nie posiadamy znajomych, opcj? auta zast?pczego. Na co wtedy mo?na czy godzinach nocnych, kiedy padniemy ofiar? wygodne rozwi?zanie, jak numer telefonu konieczny tak?e do takiej skrzy?owaniu i zasad jest.
Siga
Calendario

 

Univirtual

Radio Unicomfacauca

Buzon

Empleo

Catalogo editorial

NAF- Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal